Програм коришћења средстава концесионе накнаде за коришћење елек.енер. објеката остварених по основу Закона о концесијама за 2022. год.