Надзор над израдом шумскопривредне основе за приватне шуме на подручју општине Гацко, површине од цца 3.284,28ха