Извјештај о утрошку средстава остварених по основу експлоатације минералних сировина за 2018. годину