Израда Изведбеног пројекта оборинске канализације у улици Алексе Јакшића и регулације Скоко потока