ЗП Рудник и Термоелектрана Гацко, А.Д. Гацко

НАЗИВ: ЗП Рудник и Термоелектрана Гацко, А.Д. Гацко
АДРЕСА: Гацко, Грачаница бб, 89240
ТЕЛ: 059/472-222, факс: 059/472-085, E-mail: info@ritegacko.com

Прва сазнања о постојању угља у Гатачком пољу везују се за 1880. годину. Убрзо по откривању постојања угља, почиње и његову експлоатација која је била сезонског карактера.

Први организовани радови на експлоатацији угља у Гацку су почели 1954. године отварањем површинског копа “Врбица”, методом примитивне површинске експлоатације на изданцима главног угљеног слоја. Укупна годишња производња рудника је била до 120.000 тона угља, а од њега су су данас остале само “рудничке јаме” запуњене водом.

Већ 1960. године покренута је иницијатива за изградњу рудника, релативно великог капацитета и изградњу термоелектране. Детаљна истраживања која су вршена до 1978 године су показала да се може ићи у реализацију ове идеје.

Да би се обезбиједиле довољне количине угља за рад ТЕ Гацко 1982. године на западном дијелу Гатачког поља пуштен је у рад П.К. „Грачаница“ Гацко са годишњим капацитетом 1.800.000 т угља и 3.200.000 м3 откривке.

До 1999. године откопавање угља и откривке је вршено углавном примјеном континуалне технологије. На откопавању откривке су радила 2 БТО система, а на откопавању угља БТД систем.

У међувремену је дошло до значајне промјене услова експлоатације (отежан рад БТО система због повећаних отпора копању, раслојавање угља и велико учешће јаловине условило је пад квалитета угља). Зато је урађена Студија селективног откопавања и након тога примијењена комбинована технологија селективног откопавања угља, а на производњи откривке је континуална и дисконтинуална технологија откопавања.

Континуална технологија подразумијева рад  2 БТО система (I и II БТО систем) и комбиновани систем на транспорту и одлагању откривке и слојне јаловине.

Дисконтинуално откопавање откривке врши се хидрауличним багерима кашикарима и комбајном Wиртген, а транспорт камионима до унутрашњег одлагалишта и дробилице комбинованог система.

Откопавање угља се врши хидрауличним багерима кашикарима, а откопане количине угља се транспортују камионима до дробилица ДТД система, а слојне јаловине до дробилице комбинованог система.

Од почетка експлоатације закључно са 2017. годином произведено је 60.272.759 тона угаљ и 130.523.239 м3 откривке и јаловине.

Организациона шема

У оквиру РЈ Рудник реализују се планиране активности на производњи откривке и експлоатацији угља. При провођењу својих активности у остварењу рударске производње, запослени у радној јединици се морају придржавати законских прописа, контролисати процес рада, проводити мјере заштите људи, имовине и животне средине.

У РЈ Рудник постоје следеће организационе јединице:

 • Заједнички послови,
 • Служба припреме рударских радова,
 • Геолошка служба,
 • Служба за рударска мјерења и геодезију,
 • Погон континуалне откривке,
 • Погон дисконтинуалне откривке,
 • Погон производње угља,
 • Служба за помоћну механизацију и одржавање путева,
 • Служба за координацију и контролу рударских радова,
 • Служба за рекултивацију,
 • Служба за одводњавање,
 • Служба за каменолом,

Површински коп „Грачаница“ је највећи произвођач угља у оквиру „Електропривреде Републике Српске“. Од почетка експлоатације на ПК „Грачаница“ закључно са 2018.годином укупно је произведено око 60 милиона тона угља. Откопано је и око 135 милиона метара кубних јаловине. Рекордна производња угља је забиљежена 2017. године када је произведено 2.715.904 тона. Рекорд у откопавању јаловине је постигнут 2015. године када је откопано 8.246.428 метара кубних. Редовним улагањем у набавку нове опреме очекују се још бољи производни резултати.

2018. година:

 • ОТКРИВКА И ЈАЛОВИНА (m3č.m.) – 7.300.670
 • УГАЉ (t) – 2.592.991

ТЕРМОЕЛЕКТРАНА

Историја

9. фебруара 1983. године генератор ТЕ Гацко први пут је синхронизован са мрежом а први , кWh електричне енергије произведени у ТЕ Гацко потекли су ка потрошачима 21. марта 1983. године. Од почетка свог рада до свог „тридесетог рођендана“ Термоелектрана Гацко је произвела 31.178. GWh електричне енергије на прагу и остварила 146.611. сати рада уз 770 застоја блока. За ову производњу електричне енергије било је потребно у котлу термоелектране сагорити 45. милиона тона угља просјечне топлотне моћи 7.730.kЈ/kg,

 • 1989. године у циљу довођења блока до пројектних вриједности при сагоријавању горива је урађена прва етапа реконструкције котла.
 • 1991-1995. година, период када је ТЕ Гацко због познатих ратних догађања радила свега 9.193. сата и остварила производњу од само 1886 GWh.
 • 2000. година током које је кроз реализацију пројекта „Power II“ извршена реконструкција електрофилтерског постројења.
 • 2001. године уведен нови процесни надзорно-управљачки систем водећег свјетског произвођача „Westinghouse“.
 • 2001-2004. године период у коме је са циљем отклањања наведених недостатака, довођења снаге блока до номиналне, повећања сигурности рада опреме и побољшања техничко – економских показатеља котла и блока разрађена је, пројектована, набављена опрема и реализована II етапа реконструкције котла.
 • 2006. године је извршена замјена 6kV постројења,
 • 2007. години замијењен је генераторски прекидач. Инвестицијама које су обезбијеђене из програма „Power IV”
 • 2010. године инвестицијама које су обезбијеђене из програма „Power IV” извршена је замјена 0,4kV постројења,
 • 2011. године и уградња новог система унутрашњег пнеуматског транспорта пепела програма
 • 2013. године из истог програма завршена је реализација пројекта система отпадних вода.

Организациона шема

РЈ Термоелектрана се састоји од:

 •  Сектора производње,
 •  Сектора одржавања,
 •  Сектора технолошке припреме.

Унутар Сектора производње постоје 4 цјелине организоване по принципу технолошке сродности послова и радних задатака које обављају:

 1.   Термоенергетски погон,
 2.   Погон допреме угља,
 3.   Хемијско-технолошки погон,
 4.  Погон отпреме шљаке и пепела.

Организација и управљање предузећем дефинисани су Одлуком о оснивању ЗП ‘‘Рудник и Термоелектрана Гацко’’ а.д. Гацко и Правилником о организацији и систематизацији послова и радних задатака у ЗП ‘‘Рудник и Термоелектрана Гацко’’ а.д. Гацко.

Сектор одржавања врши превентивно одржавање, одржавање по стању, текуће и инцидентно одржавање и инвестиционо одржавање. Сектор одржавања  има следеће службе:   

 • Служба машинског одржавања котловског постројења,
 • Служба машинског одржавања котловског постројења,
 • Служба машинског одржавања машинске сале и арматуре,
 • Служба машинског одржавања помоћних објеката,
 • Служба електро одржавања,
 • Служба одржавања аутоматике.

Сектор Технолошка припрема обавља послове технолошке припреме и израде планова производње електричне енергије и врши анализа и оптимизација процеса према технолошко-техничким и економским параметрима.

Остварени резултати

Производња електричне енергије на прагу Термоелектране у периоду од 1983 – 2018 год.

Генератор ТЕ Гацко први пут је синхронизован са мрежом 9. фебруара 1983, а први кWh електричне енергије произведени у ТЕ Гацко потекли су ка потрошачима 21. марта 1983.год. Од почетка свог рада до 31.12.2018. Термоелектрана Гацко је произвела 40.216.550 МWh електричне енергије на прагу и остварила 188.997 сати рада.

Година 2013. година максималне годишње, мјесечне и дневне производње у историји Термоелектране.

Годишњом производњом од 1.773,318 МWh електричне енергије на прагу у 2013. години ТЕ Гацко остварила је највећу годишњу производњу у својој историји. Такође, 4.09.1999 је остварена максимална дневна производње од 6,616 МWh, а децембра 2013. године максималне мјесечна производње од 183,872 МWh.